itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / Tập đoàn Tân Tạo: Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sử dụng nguồn CP quỹ để thưởng cho CB.CNV

Tập đoàn Tân Tạo: Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sử dụng nguồn CP quỹ để thưởng cho CB.CNV

Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sử dụng nguồn CP quỹ để thưởng cho CB.CNV của công ty theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua.