itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2008 / Tân Tạo Group Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông