itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2012 / Cty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo: Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 / dsc1284_imagelarge_imagelarge

dsc1284_imagelarge_imagelarge