itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2015 / Tập đoàn Tân Tạo: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên

Tập đoàn Tân Tạo: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên