itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2020 / ITA - Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

ITA - Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

Hội trường Canary nơi Đoàn chủ tịch ITA tham dự trực tiếp ĐHĐCĐ 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến năm 2020 của Công ty CP Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo được tiến hành từ 09 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút ngày 5/6/2020, từ Canary Club, Đại học Tân Tạo, Đại lộ Đại học Tân Tạo, E.City Tân Đức, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An. Đại hội có mặt 302 đại biểu tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 622.024.472 cổ phần chiếm tỷ lệ 66,28% vốn điều lệ, đủ điều kiện để tổ chức đại hội theo qui định của pháp luật hiện hành.

Sau hơn 03 giờ làm việc khẩn trương, đại hội tập trung nghe, thảo luận các nội dung, các văn kiện chủ yếu của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, và thống nhất Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Xem Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 bên dưới

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2020
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

Một số hình ảnh đại hội:

Chủ tịch Hoàng Yến chủ trì hội nghị và các quí cổ đông tham dự hội nghị online từ xa

Cổ đông biểu quyết từ thiết bị qua ứng dụng biểu quyết online

Ông Trần Hoàng Ân – P. TGĐ báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Bà Nguyễn Thị Hoa - KTT Công ty báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán năm 2019.

Ông Nguyễn Thanh Phong - UV Hội đồng quản trị đọc Quy chế Đại hội.

Ông Huỳnh Hổ - Ủy viên HĐQT

Trưởng Ban Thư Ký – ông Nguyễn Việt Anh đọc Biên bản Đại hội

Các cháu mẫu giáo Trường Mầm Non Tân Đức biễu diễn mua giờ giải lao.