itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2022 / Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo công bố đường dẫn toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo công bố đường dẫn toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Vào ngày 09 tháng 04 năm 2022, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi văn bản số 112/TB-TCKT-ITACO 22 về việc công bố đường dẫn toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM.