itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2023 / ITA - CBTT đường dẫn toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

ITA - CBTT đường dẫn toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Vào ngày 06 tháng 04 năm 2023, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi văn bản số 123/TB-ITACO 23 về việc công bố đường dẫn toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và liên tục được cập nhật đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM.