itaexpress / Photo & Video / Triển lãm / Tân Tạo phát triển / Tân Tạo: Trên đường phát triển / Lễ khởi công KCN Tân Tạo

Lễ khởi công KCN Tân Tạo

Lễ khởi công xây dựng khu công nghiệp Tân Tạo

Ngày 03/02/1997: Khởi công xây dựng khu công nghiệp Tân Tạo