itaexpress / Quỹ ITA-s / Bên lề / Hội Dioxin Thái Bình cảm ơn Tập đoàn Tân Tạo / Trao bang an nhan