itaexpress / Quỹ ITA-s / Danh sách trợ cấp / Chiến Thắng Bệnh Tật / Mẫu Sổ hộ nghèo hoặc Giấy chứng nhận / hinh-1