itaexpress / Quỹ ITA-s / Danh sách trợ cấp / Chiến Thắng Bệnh Tật / Mẫu Sổ hộ nghèo hoặc Giấy chứng nhận

Mẫu Sổ hộ nghèo hoặc Giấy chứng nhận do Sở Lao động - Thương binh Xã hội cấp

Mẫu bản photo có công chứng Sổ hộ nghèo hoặc Giấy chứng nhận do Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh cấp.

Dưới đây là những mẫu bản photo có công chứng Sổ hộ nghèo hoặc Giấy chứng nhận do Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh cấp. Các tổ chức/cá nhân có thể tham khảo để chuẩn bị hồ sơ xin trợ cấp cho chính xác và đầy đủ.