itaexpress / Quỹ ITA-s / Thông tin Quỹ ITA-s / Quyết định thành lập Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật

Quyết định thành lập Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật

Quyết định của Ban Tổng Giám đốc về việc thành lập Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật.

Tập đoàn Tân Tạo CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 18/QĐ-CT-07 Long An, ngày 01 tháng 08 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Tân Đức đã được Hội đồng quản trị thông qua:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công ty CP Đầu Tư Tân Đức thuộc Tập đoàn Tân Tạo quyết định thành lập Quỹ hoạt động xã hội phi lợi nhuận mang tên: “Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật”.

Điều 2: Nhiệm vụ của “Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật” để giúp đỡ các bệnh nhân nghèo khó khăn trong điều trị bệnh.

Điều 3: Các thành viên được phân công phụ trách “Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật” có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục pháp lý để Quỹ có con dấu và tài khoản riêng trong hoạt động. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÂN ĐỨC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN NHƯ Ý