itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - Báo cáo kết quả giao dịch bán 1 triệu cổ phiếu ITA của Công ty ITA-RICE

ITA - Báo cáo kết quả giao dịch bán 1 triệu cổ phiếu ITA của Công ty ITA-RICE

Ngày 20/09/2023, Công ty CP Đầu tư - Nghiên cứu và Xuất khẩu Gạo thơm Ita-Rice có văn bản số 2009/BC-ITA-RICE 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo về việc Báo cáo kết quả giao dịch bán 1 triệu cổ phiếu ITA của Công ty CP Đầu tư-Nghiên cứu và Xuất khẩu Gạo thơm Ita-Rice.