itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA – CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Công ty CP Truyền Thông – Giải Trí và Sản Xuất Media Ban Mai đã bán 15.580.229 cổ phiếu ITA

ITA – CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Công ty CP Truyền Thông – Giải Trí và Sản Xuất Media Ban Mai đã bán 15.580.229 cổ phiếu ITA

Ngày 20/10/2023, Công ty CP Truyền Thông – Giải Trí Và Sản Xuất Media Ban Mai có báo cáo số 2010/BC-MEDIA 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo về việc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Công ty CP Truyền Thông – Giải Trí và Sản Xuất Media Ban Mai đã bán 15.580.229 cổ phiếu ITA.