itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT Báo cáo tình hình khắc phục chứng khoán thuộc diện cảnh báo Quý 2 năm 2024

ITA - CBTT Báo cáo tình hình khắc phục chứng khoán thuộc diện cảnh báo Quý 2 năm 2024

Vào ngày 08 tháng 04 năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi thông báo số 16/TB-ITACO 24 tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Thông báo này liên quan đến việc công bố thông tin trong công văn số 167/CV-TCKT-ITACO 24 ngày 08/04/2024 về việc báo cáo tình hình khắc phục chứng khoán thuộc diện cảnh báo Quý 2/2024 và đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định đưa chứng khoán ITA ra khỏi diện cảnh báo.