itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT ITACO đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2023 với AASCS

ITA - CBTT ITACO đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2023 với AASCS

Ngày 05/05/2023 Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 136/TB-ITACO 23 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc CBTT: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã ký hợp đồng kiểm toán số 113/HĐKT-TC/2023/AASCS ngày 05/05/2023 về việc soát xét BCTC và kiểm toán BCTC năm 2023 với Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS)