itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT PHÚC ĐÁP CÔNG VĂN SỐ 1476/SGDHCM-NY NGÀY 26/08/2022 VỀ VIỆC ĐƯA CỔ PHIẾU ITA VÀO DIỆN CẢNH BÁO

ITA - CBTT PHÚC ĐÁP CÔNG VĂN SỐ 1476/SGDHCM-NY NGÀY 26/08/2022 VỀ VIỆC ĐƯA CỔ PHIẾU ITA VÀO DIỆN CẢNH BÁO

Ngày 19/09/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ban hành công văn số 316/CV-ITACO-22 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM phúc đáp công văn số 1476/SGDHCM-NY ngày 26/08/2022 về việc đưa cổ phiếu ITA vào diện cảnh báo từ ngày 06/09/2022.