itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022

ITA - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022

Ngày 07 tháng 03 năm 2022, Công ty CP Đầu Tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi thông báo số 133/CV-TCKT-ITACO 22 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước; Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Theo thông báo này, ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán mã ITA để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 là ngày 28/03/2022.

Xem nội dung thông báo số 133/CV-TCKT-ITACO 22 tại đây.