itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2021 / Tập đoàn Tân Tạo: Thư mời Đại hội Đồng Cổ đông thường niên trực tuyến 2021

Tập đoàn Tân Tạo: Thư mời Đại hội Đồng Cổ đông thường niên trực tuyến 2021

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Tập đoàn Tân Tạo sẽ được tổ chức họp trực tuyến vào ngày 23/04/2021 tại Canary Club, Đại lộ Đại học Tân Tạo, Huyện Đức Hòa Long An. Chương trình Đại hội sẽ bắt đầu từ 9:00 sáng ngày 23/04/2021. Các cổ đông sẽ tham dự và biểu quyết các nghị quyết trực tuyến từ xa thông qua website https://agm.itagroup-vn.com/

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của ITACO: