itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2023 / Tập đoàn Tân Tạo: Thư mời tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Tập đoàn Tân Tạo: Thư mời tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Tập đoàn Tân Tạo sẽ được tổ chức vào ngày 28/04/2023 tại Canary Club, Đại lộ Đại học Tân Tạo, Huyện Đức Hòa Long An. Chương trình Đại hội sẽ bắt đầu từ 9:00 sáng ngày 28/04/2023. Các cổ đông sẽ tham dự và biểu quyết các nghị quyết bằng một trong 2 hình thức trực tiếp tại hội trường hoặc trực tuyến từ xa thông qua website https://agm.itagroup-vn.com/