itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Thông tin cổ tức / Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 1 năm 2007

Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 1 năm 2007

Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 1 năm 2007 CỔ PHIẾU: ITA - CÔNG TY ĐẦU TƯ-CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO (ITACO) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
www.itaexpress.com.vn/tantaocity.com ------–—-----
------–—----- Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2007
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2007
 

CỔ PHIẾU: ITA - CÔNG TY ĐẦU TƯ-CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

 
Kính gửi: UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 03/07 Công ty cổ phần Đầu tư- Công nghiệp Tân Tạo ngày 21/11/ 2007, việc trả cổ tức năm 2007 cho các cổ đông hiện hữu của Công ty bằng cổ phiếu được thực hiện theo phương án sau:

I. Phương án thực hiện

1. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

2. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

3. Số lượng cổ phần phát hành: 15.000.000 (Mười lăm triệu) cổ phần

4. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng

5. Thời điểm phát hành dự kiến: Từ 30/12/2007 đến hết năm 2007 Tháng 01/2008

6. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 1 năm 2007 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ cổ tức 15% từ nguồn Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2007 của Công ty. Nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận 15 cổ phần mới;

7. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành: từ Nguồn lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2007;

8. Mục đích phát hành: Trả cổ tức đợt 1 năm 2007 cho các cổ đông hiện hữu của công ty để tăng vốn điều lệ.

II. Đối tượng trả cổ tức năm 2007

Các cổ đông có tên trên danh sách sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 1 năm 2007

III. Nguyên tắc tính toán số lượng cổ phiếu trả cổ tức đợt 1 năm 2007

Các cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ nhận 15 cổ phần mới (tương đương theo tỷ lệ trả cổ tức đợt 1 năm 2007 là 15%)

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ-CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO
TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 
 
 
ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN