itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Du học / Doanh nghiệp được tham gia hội đồng xây dựng chương trình đào tạo

Doanh nghiệp được tham gia hội đồng xây dựng chương trình đào tạo

Cán bộ khoa học kỹ thuật thuộc các doanh nghiệp có chuyên môn phù hợp có thể tham gia hội đồng xây dựng chương trình đào tạo. Đó là một nội dung đáng chú ý tại hướng dẫn thực hiện quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp (Bộ GD&ĐT).

Bộ GD&ĐT yêu cầu, căn cứ các quy định về chương trình khung TCCN và các chương trình khung ngành đào tạo (đối với các ngành đào tạo đã được Bộ GD&ĐT ban hành chương trình khung), các cơ sở đào tạo TCCN xây dựng và ban hành chương trình đào tạo cụ thể cho từng ngành của cơ sở đào tạo đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành, đồng thời phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của ngành, của địa phương và điều kiện cụ thể của cơ sở đào tạo.
Với học sinh tốt nghiệp THCS, Bộ GD&ĐT sẽ không ban hành chương trình khung ngành. Khi xây dựng chương trình đào tạo cụ thể cho đối tượng học sinh tốt nghiệp THCS, thủ trưởng các cơ sở đào tạo TCCN căn cứ quy định về chương trình khung TCCN để xây dựng, đồng thời có thể tham chiếu về tên học phần, mục tiêu, thời lượng và số lượng học phần vụ thể tại chương trình khung ngành tương ứng do Bộ GD&ĐT ban hành đối với các học phần cơ sở; các học phần chuyên môn, thực tập nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp (với các ngành đào tạo đã được Bộ GD&ĐT ban hành chương trình khung cho đối tượng học sinh tốt nghiệp THPT).
Chương trình đào tạo cụ thể tại cơ sở đào tạo TCCN do thủ trưởng các cơ sở đào tạo TCCN chịu trách nhiệm ban hành trên cơ sở ý kiến của Hội đồng thẩm định và Hội đồng xây dựng, các hội đồng này do thủ trưởng các cơ sở đào tạo TCCN ký quyết định thành lập.
Thành phần tham gia hội đồng xây dựng chương trình đào tạo cụ thể tại cơ sở đào tạo TCCN là những cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy, cán bộ khoa học kỹ thuật thuộc các doanh nghiệp có chuyên môn phù hợp, có trình độ từ ĐH trở lên, có kinh nghiệm thực tế, có uy tín và hiểu biết về chương trình đào tạo.
Chương trình đào tạo cụ thể phải được tổ chức thẩm định theo quy định về thẩm định chương trình giáo dục và giáo trình trường TCCN do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành.
Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở đào tạo TCCN nghiêm túc thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, xây dựng và ban hành chương trình đào tạo cụ thể đối với tất cả các ngành cho từng đối tượng tuyển sinh mà cơ sở đang đào tạo theo các nội dung hướng dẫn trên.

Lập Phương/ GDTĐ