itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / Đầu tư vào KCN tại tỉnh Kiên Giang

Đầu tư vào KCN tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

ItaExpress - Công văn của Văn phòng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư vào Khu công nghiệp tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Số 3941/ VPCP – QHQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2007

V/v chủ trương đầu tư vào khu Công nghiệp tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Kính gửi:

- UBND tỉnh Kiên Giang

- Bộ kế hoạch và Đầu tư

- Bộ tài chính

- Bộ xây dựng

- Bộ công nghiệp

Tiếp theo công văn số 3918/ VPCP- QHQT, ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ, xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ( công văn số 590/ UBND – TH ngày 04 tháng 7 năm 2007 ) Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc viêc Tập Đoàn Tân Tạo lập dự án đầu tư khu công nghiệp, khu đô thị, nhà máy điện ( 4.400 MW) và cảng biển nước sâu tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang bàn thống nhất với tập đoàn Tân Tạo lập đề án, báo cáo các bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xet, quyết định theo quy định hiện hành của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và các cơ quan biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng và các PTT CP ( để báo cáo);

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc,

- các Vụ: TH, CN, ĐP, Website CP,

- Lưu: VT, QHQT (2)