itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Hồ sơ / Trung Quốc: Môi trường đầu tư mới “thử lửa” doanh nghiệp nước ngoài / tq