itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Al-Qaeda hướng mục tiêu vào tổng thống Musharraf / TheGioi-Tintuc-Al-QeadaHuongMucTieuVaoMusharraf-Reuteur_resize

TheGioi-Tintuc-Al-QeadaHuongMucTieuVaoMusharraf-Reuteur_resize

« 
Hình trước
|
|
Hình kế
 »