itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Nga sẽ luyện binh cho Việt Nam trong 5 năm / SergeiShoiguD.jpg;pvc4506566d7b56db8

SergeiShoiguD.jpg;pvc4506566d7b56db8

« 
Hình trước
|
|
Hình kế
 »