itaexpress / Quỹ ITA-s / Danh sách trợ cấp / Chiến Thắng Bệnh Tật / Xác nhận của cơ quan đại diện nhận trợ cấp Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật

Xác nhận của cơ quan đại diện nhận trợ cấp Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật

Sau khi nhận được tài trợ của Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật, Cơ quan đại diện nhận và trao tài trợ có nghĩa vụ gửi Giấy xác nhận về địa chỉ:

QUỸ ITA CHIẾN THẮNG BỆNH TẬT

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A , Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: ita_s@itaexpress.com

Đây là một thủ tục cần phải có để xác nhận rằng tài trợ của Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật đã đến đúng địa chỉ.

Mẫu đơn

Giấy xác nhận các cá nhân đã nhận trợ cấp Quỹ ITA Chiến thắng bệnh tật