itaexpress / Quỹ ITA-s / Danh sách trợ cấp / Vì Tương Lai / Xác nhận của cơ quan đại diện nhận học bổng Quỹ ITA Vì tương lai

Xác nhận của cơ quan đại diện nhận học bổng Quỹ ITA Vì tương lai

Sau khi nhận được học bổng của Quỹ ITA Vì Tương Lai, cơ quan đại diện nhận và trao tài trợ có nghĩa vụ gửi Giấy xác nhận về địa chỉ:

QUỸ ITA VÌ TƯƠNG LAI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A , Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: ita_s@itaexpress.com

Đây là một thủ tục cần phải có để xác nhận rằng học bổng của Quỹ ITA Vì tương lai đã đến đúng địa chỉ.

Mẫu đơn:

Giấy xác nhận học sinh, sinh viên đã nhận học bổng Quỹ ITA Vì tương lai