itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính / ITA: Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ