itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính / ITA-CONG-BO-GIAI-TRINH-CHENH-LECH-BCTC-BAN-NIEN-2021-SAU-KIEM-TOAN