itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính / ITA Công bố BCTC Hợp nhất bán niên 2019

ITA Công bố BCTC Hợp nhất bán niên 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2019

Click vào đây để xem báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2019

Click vào đây để xem báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2019