itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT Báo cáo khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo từ ngày 06/09/2022 kỳ quý 2 năm 2023

ITA - CBTT Báo cáo khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo từ ngày 06/09/2022 kỳ quý 2 năm 2023

Vào ngày 07 tháng 06 năm 2023, Công ty cổ phần Đầu Tư và Công nghiệp Tân Tạo có thông báo số 140/TB-ITACO 23 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thông tin: Công ty cổ phần Đầu Tư và Công nghiệp Tân Tạo công bố công văn số 292/CV-TCKT-ITACO 23 ngày 07/06/2023 về việc Báo cáo khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo Quý 2/2023 và đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đưa cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo.