itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2024

ITA - CBTT ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2024

Vào ngày 23 tháng 04 năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi thông báo số 19/TB-ITACO 24 tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Thông báo này liên quan đến việc công bố các thông tin sau:

1. Nghị Quyết hội Đồng Quản trị số 03/NQ-HĐQT-ITACO 24 ban hành ngày 22/04/2024 về việc đồng ý thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024.

2. Thông báo số 174/CV-TCKT-ITACO 24 ngày 23/4/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024.

Theo thông báo CBTT này, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024 là ngày 27/05/2024.

Xem nội dung thông báo công bố thông tin số 19/TB-ITACO 24 ngày 23/4/2024 tại đây.