itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT ỦY QUYỀN BÀ PHAN THỊ HIỆP LÀM NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

ITA - CBTT ỦY QUYỀN BÀ PHAN THỊ HIỆP LÀM NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ngày 20 tháng 9 năm 2022, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Công ty ITACO) có văn bản số 2009/GUQ-ITACO 22 về việc ủy quyền cho Bà Phan Thị Hiệp, chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty ITACO, làm người được ủy quyền công bố thông tin. Văn bản được gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM để công bố thông tin theo qui định.