itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau thuế giữa BCTC năm 2020 với BCTC năm 2021