itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2023 / ITA - Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023

ITA - Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo được tiến hành từ 09 giờ đến 12 giờ 50 phút ngày 28/04/2023, tại Hội trường Đại học Tân Tạo, Đại lộ Đại học Tân Tạo, E.City Tân Đức, Đức Hòa, Tỉnh Long An. Đại hội có mặt 302 đại biểu tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 614.721.122 cổ phần chiếm tỷ lệ 65.50% số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tổ chức đại hội theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sau gần 04 giờ làm việc khẩn trương, đại hội tập trung nghe, thảo luận các nội dung, các văn kiện của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo và thống nhất Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Xem Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 tại đây

Một số hình ảnh đại hội:

Cổ đông ITA tại Đại hội

Cổ đông ITA tại Đại hội

Cổ đông ITA tại Đại hội

Ông Nguyễn Đức Anh - Trưởng Ban thẩm tra tư các cổ đông đọc Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông

Bà Phan Thị Hiệp - Phó TGĐ thường trực đọc thông qua Dự thảo Nghị quyết tại đại hội

Cổ đông đặt câu hỏi cho Đoàn Chủ tịch trong phiên thảo luận

Bà Maya Dangelas - Chủ tịch HĐQT trả lời cổ đông trong phiên thảo luận tại đại hội

Ông Nguyễn Thanh Phong - Tổng giám đốc trả lời cổ đông trong phiên thảo luận tại đại hội

Bà Phan Thị Hiệp - Phó TGĐ thường trực trả lời cổ đông trong phiên thảo luận tại đại hội

Ông Nguyễn Thanh Phong - Tổng giám đốc Công ty, điều hành phiên biểu quyết nghị quyết tại đại hội

Cổ đông ITA biểu quyết các nghị quyết tại đại hội

Cổ đông ITA biểu quyết các nghị quyết tại đại hội

Ban thư ký làm việc tại đại hội

Ông Phan Nhật Nam - Trưởng Ban thư ký đọc thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Tặng hoa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

Tiết mục văn nghệ của Học sinh - Trường PT Năng Khiếu ĐH Tân Tạo tại đại hội

Tiết mục văn nghệ của Học sinh - Trường PT Năng Khiếu ĐH Tân Tạo tại đại hội

Tiết mục văn nghệ của Sinh viên - Đại Học Tân Tạo tại đại hội

Tiết mục văn nghệ của Sinh viên - Đại Học Tân Tạo tại đại hội

Tiết mục văn nghệ của Sinh viên - Đại Học Tân Tạo tại đại hội