itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Thông tin cổ tức / Lịch Chia cổ tức 2007 & 2008

Lịch Chia cổ tức 2007 & 2008

Hội đồng quản trị dự kiến lịch chia cổ tức chọn năm 2007 và 2008 như sau:

Năm 2007:

Hội đồng quản trị dự kiến lịch chia cổ tức chọn năm 2007 thành hai đợt như sau:

Tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2007:

25 Tháng 11, 2007 Công bố thông tin trên www.itaexpress.com.vn
26 Tháng 11, 2007 Thông báo tỷ lệ chia cổ tức tại Việt Nam
6 Tháng 12, 2007 Ngày đăng ký với Sở giao dịch TP HCM
30 Tháng 12, 2007 Ngày chốt danh sách
15 Tháng 1, 2008 Ngày chi trả
05 Tháng 2, 2008 Ngày niêm yết bổ sung

1. Cổ tức 6 tháng cuối năm 2007:

15 Tháng 2, 2008 Công bố thông tin trên www.itaexpress.com.vn
29 Tháng 2, 2008 Thông báo tỷ lệ chia cổ tức tại Việt Nam
3 Tháng 3, 2008 Ngày đăng ký với Sở Giao dịch TP HCM
28 Tháng 3, 2008 Ngày chốt danh sách
15 Tháng 4, 2008 Ngày chi trả
30 Tháng 4, 2008 Ngày niêm yết bổ sung

Năm 2008:

Hội đồng quản trị quyết định chia cổ tức hàng Quý cho năm 2008. Dựa theo chính sách này, Hội đồng quản trị dự kiến sẽ chia cổ tức cho từng Quý ở những thời điểm khác nhau.

Dựa theo chính sách này lịch biểu chia cổ tức của cổ phiếu ITA dự kiến như sau:

Dự đoán cổ tức cho năm 2008 là 30%/một cổ phiếu phổ thông, dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu.Lịch biểu như sau:

Chia cổ tức cho Quý 1/2008

30 Tháng 4, 2008 – Wed. Công bố thông tin trên www.itaexpress.com.vn
19 Tháng 5, 2008 – Mon. Thông báo tỷ lệ chia cổ tức tại Việt Nam
06 Tháng 6, 2008 – Fri Ngày chốt danh sách
20 Tháng 6, 2008– Fri. Ngày chi trả
30 Tháng 6, 2008– Mon. Đăng ký niêm yết bổ sung

Chia cổ tức cho Quý 2/2008

30 Tháng 7, 2008 - Wed. Công bố thông tin trên www.itaexpress.com.vn
15 Tháng 8, 2008 – Fri. Thông báo tỷ lệ chia cổ tức tại Việt Nam
29 Tháng 8, 2008 – Fri. Ngày chốt danh sách
12 Tháng 9, 2008 – Fri. Ngày chi trả
30 Tháng 9, 2008 – Fri. Niêm yết bổ sung

Chia cổ tức cho Quý 3/2008

05 Tháng 11, 2008 – Wed. Công bố thông tin trên www.itaexpress.com.vn
20 Tháng 11, 2008 – Thur. Thông báo tỷ lệ chia cổ tức tại Việt Nam
20 Tháng 11, 2008 – Thur. Thông báo tỷ lệ chia cổ tức tại nước ngoài nếu có niêm yết tại nước ngoài.
25 Tháng 11, 2008 – Tues. Ngày đăng ký
30 Tháng 12, 2008 – Tues. Ngày chốt danh sách
16 Tháng 1, 2009 – Fri. Ngày chi trả
30 Tháng 1, 2009 Niêm yết bổ sung

Chia cổ tức cho Quý 4/2008

03 Tháng 3, 2009 – Tues. Công bố thông tin trên www.itaexpress.com.vn
19 Tháng 3, 2009 – Thur. Thông báo tỷ lệ chia cổ tức tại Việt Nam
20 Tháng 3, 2009 – Fri. Thông báo tỷ lệ chia cổ tức tại nước ngoài nếu có niêm yết tại nước ngoài.
24 Tháng 3, 2009 – Tues. Ngày đăng ký
03 Tháng 4, 2009 – Fri. Ngày chốt danh sách
10 Tháng 4, 2009 – Fri. Ngày chi trả
30 Tháng 4, 2009 Niêm yết bổ sung