itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Pháp luật / Phải công khai chế độ miễn, giảm tiền thuê đất

Phải công khai chế độ miễn, giảm tiền thuê đất

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 156/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Theo đó, chậm nhất 6 tháng kể từ ngày Nghị định số 59/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 1-8-2014), căn cứ vào lĩnh vực và khu vực địa bàn ưu đãi xã hội hóa tại địa phương, UBND cấp tỉnh phải ban hành và công bố công khai chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại các đô thị sau khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa được Nhà nước cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình xã hội hóa theo hình thức cho thuê đất được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê. Đặc biệt, cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất thuê hợp pháp sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trình tự, thủ tục cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận được thực hiện theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện dự án, vì lý do khách quan không thể tiếp tục thực hiện dự án trên đất đã được thuê, cơ sở thực hiện xã hội hóa có thể chuyển nhượng dự án; việc chuyển nhượng phải có sự chấp thuận bằng có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Người nhận chuyển nhượng dự án phải cam kết bảo đảm tiếp tục thực hiện dự án theo đúng mục tiêu và mục đích sử dụng đất của dự án; đồng thời tiếp tục được hưởng các ưu đãi cho thời gian thuê đất còn lại kể từ ngày nhận chuyển nhượng dự án. Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng đăng ký lựa chọn một địa điểm để thực hiện dự án xã hội hóa thì lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng cao nhất các tiêu chí về quy mô, chất lượng, hiệu quả theo quy định tại pháp luật về đấu thầu và pháp luật về đất đai. Đ.LIÊN/ PLO