itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính / ITA: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất sau kiểm toán năm 2017