itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính / ITA - CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG VÀ HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2022