itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính / ITA - CBTT ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2022

ITA - CBTT ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2022

Vào ngày 05 tháng 8 năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) có gửi văn bản số 147/TB-ITACO22 về việc thực hiện công bố lại Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2022 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM

Lý do: Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2022 đã công bố ngày 29/07/20222 trình bày sai chỉ tiêu do hạch toán sai.

Xem nội dung thông báo số 147/TB-ITACO 22 tại đây.

Xem bản đính chính Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2022 tại đây.