itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính / ITA - CÔNG BỐ BÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN SAU KIỂM TOÁN NĂM 2022