itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính / Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ 2018