itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / 20220504 - ITA - Công bố bổ nhiệm Ông Đặng Quang Hạnh giữ chức vụ Tổng Giám đốc

ITA - Công bố bổ nhiệm Ông Đặng Quang Hạnh giữ chức vụ Tổng Giám đốc

Ngày 04 tháng 5 năm 2022, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 117/TB-ITACO 22 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM về việc công bố thông tin: Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Đặng Quang Hạnh giữ chức Tổng Giám đốc của Công ty kể từ ngày 04/05/2022.