itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN TRỌNG DŨNG LÀM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

ITA - CBTT BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN TRỌNG DŨNG LÀM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Ngày 21 tháng 9 năm 2022, Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo có văn bản số 158/TB-ITACO 22 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM để công bố thông tin theo qui định.

Nội dung thông tin công bố: bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Dũng làm người phụ trách quản trị công ty.

Xem nội dung văn bản số 158/TB-ITACO-22 tại đây