itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH LẦN 24 NGÀY 08/06/2023

ITA - CBTT THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH LẦN 24 NGÀY 08/06/2023

Vào ngày 10 tháng 06 năm 2023, Công ty cổ phần Đầu Tư và Công nghiệp Tân Tạo có thông báo số 144/TB-ITACO 23 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc: Công ty cổ phần Đầu Tư và Công nghiệp Tân Tạo công bố thông tin thay đổi giấy phép kinh doanh lần 24 ngày 08/06/2023