itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - Nghị quyết v/v bãi nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc