itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - Giải trình chênh lệch một số chỉ tiêu liên quan đến báo cáo tài chính năm 2016