itaexpress / Quỹ ITA-s / Danh sách trợ cấp / Hàn Gắn Vết Thương / Xác nhận của cơ quan đại diện nhận trợ cấp Quỹ ITA Hàn gắn vết thương

Xác nhận của cơ quan đại diện nhận trợ cấp Quỹ ITA Hàn gắn vết thương

Sau khi nhận được tài trợ của Quỹ ITA Hàn gắn vết thương, Cơ quan đại diện nhận và trao tài trợ có nghĩa vụ gửi Giấy xác nhận về địa chỉ:

QUỸ ITA HÀN GẮN VẾT THƯƠNG

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A , Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: ita_s@itaexpress.com

Đây là một thủ tục cần phải có để xác nhận rằng tài trợ của Quỹ ITA Hàn gắn vết thương đã đến đúng địa chỉ.

Mẫu đơn

Giấy xác nhận cá nhân đã nhận trợ cấp Quỹ ITA Hàn gắn vết thương