itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - CBTT PHÚC ĐÁP CÔNG VĂN SỐ 1683/SGDHCM-NY NGÀY 21/09/2022 VỀ VIỆC GIẢI TRÌNH BCTC SOÁT XÉT BÁN NIÊN 2022

ITA - CBTT PHÚC ĐÁP CÔNG VĂN SỐ 1683/SGDHCM-NY NGÀY 21/09/2022 VỀ VIỆC GIẢI TRÌNH BCTC SOÁT XÉT BÁN NIÊN 2022

Ngày 27/09/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ban hành công văn số 330/CV-ITACO-22 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM phúc đáp công văn số 1683/SGDHCM-NY ngày 21/09/2022 của về việc giải trình Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022.